PRIMJENA CARBO TRETMANA U PREVENCIJI I LEČENJU CELULITA, Dr Slavica Sopta; specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Gas CO2 spada u grupu lipoidnih plina, koji lako difundira kroz čovječju kožu i tako u organizmu ostvaruje svoja farmakodinamička svojstva, kako lokalna tako i opšta. Balneološko istraživanje na bazi višestrukog osmatranja i objektivnog istraživanja dokazalo je, da kupanje u atmosferi gasa CO2 ima povoljan utjecaj na kapilarnu cirkulaciju i sekundarno, utjecaj na funkciju srca.

Na taj način ova metoda primjene CO2 privlači opšte interesovanje kao važan faktor borbe protiv takozvanih civilizovanih bolesti savremenog čovjeka u kojima največim delom učestvuju kardiovaskularna oboljenja, a ništa manje celulit koji je ne samo estetska nevolja nego i prava bolest suvremene žene.

Brojni su radovi koji dokazuju djelovanja gasa CO2 na organizam: resorpcija CO2 u vodenim ugljeničkim aplikacijama kroz kožu, promjena PH venozne krvi posle terapije sa CO2, povečanje koncentracije CO2 u krvi posle CO2 gasnih kupki itd.

S primenom uredaja Carbo11 možemo na kontroliran i efektan način vršiti aplikaciju CO2 na kožu – suva CO2 kupka. CO2 kao lipoidni gas difundira kroz kožu i biva resorbovan od strane krvotoka gde povečanjem koncentracije H+ jona vrši i centralni nadražaj. Kod gasnih kupanja u CO2, centralni nadražaj kod osoba sa zdravim kardiovaskularnim sistemom se primečuje posle 4 minuta. Ovo se manifestuje opštim osječajem toplote, znatno dubljeg disanja, pojačanog snabdevanja krvlju kože.

Da je djelovanje CO2 na čovječji organizam kompleksno, potvrđuju i saopštenja nekih autora, da se u organizmi mogu nači neke vazoaktivne materije posle kupanja u gasu CO2. Te materije se stvaraju kao poledica različitih toplotnih, mehaničkih i hemijskih nadražaja nervnih receptora, posebno kože i krvnih sudova (kapilarni endotel).

Periferno djelovanje CO2 na kapilarni sistem opravdava primjenu Carbo tretmana, u prvom redu kod poremečaja periferne cirkulacije, a sekundarno kao djelovanje na srce. Dejstvo CO2 na vazodilataciju krvnih sudova uslovljava smanjenje krvnog pritiska a dalje i smanjenje pulsa. Zbog smanjenog perifernog otpora, rad srca je olakšan.

Snažna vazodilatacija krvnih sudova pod dejstvom CO2 kupki uzrokuje povečanu prokrvljenost, samim tim povečan dotok O2 do tkiva, bolji metabolizam u celijama tkiva, brzu razmjenu materija, brzu detoksikaciju i odvodjenje štetnih produkata metabolizma.

Iz svega iznetog, može se reči, da dejstvo Carbo tretmana na poboljšanje periferne cirkulacije, a koja povlači niz navedenih pozitivnih reakcija, se može uspešno koristiti u borbi protiv celulita na jednostavan, konforan i što je veoma značajno, neinvazivan način.

Kontraindikacije za primjenu Carbo tretmana: akutna infektivna oboljenja, sklonost ka krvarenju, maligne bolesti i sumnja na malignu bolest, stanja posle radiološkog zračenja najmanje posle 6 mjeseci, hipertireoza, opšta kaheksija.

Ekspertiza je izrađena za preduzeče Derma art d.o.o. i temelji se na iskustvu i znanju koje proističe iz dvadesetogodišnje prakse primene gasa CO2 u terapijske svrhe.